Algemene Voorwaarden Winkel in Ambitie

1. Definities

a. Winkel in Ambitie: opdrachtneemster, gevestigd te Pijnacker, KvK-nr. 56447072;
b. Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke afnemer van een dienst van Winkel in Ambitie;
c. Deelnemer: iemand die als persoon deelneemt aan een dienst;
d. Dienst: een traject, advies, training, workshop of coaching over of rondom loopbaanbegeleiding en/of reïntegratie;
e. Overmacht: een niet aan Winkel in Ambitie toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Winkel in Ambitie kan worden gevergd;
f. Schriftelijk: op papier, via e-mail, per sms of per whatsapp-bericht.

2. Geheel van afspraken

a. Winkel in Ambitie verricht de dienst binnen het kader en volgens criteria van opdrachtgever opgeeft, maar verder zelfstandig en naar eigen inzicht.
b. Winkel in Ambitie streeft zoveel mogelijk naar een bepaalde meetbare output, maar in de vorm van een inspanningsverplichting, omdat het resultaat sterk afhangt van de inspanning van de deelnemer.
c. Winkel in Ambitie mag naar eigen inzicht derden voor een dienst of product inschakelen en de aansprakelijk-heidsbeperkingen van deze derde aanvaarden.
d. Winkel in Ambitie brengt aan opdrachtgever een offerte uit met (indien van toepassing) het tarief (ex. BTW), het aantal diensten en/of producten, het aantal deelnemers, de wijze van levering, de locatie, de reistijd en –kosten, een globale planning met uren en evaluatiemomenten en het tarief van meerwerk.
e. Bij een tussentijds evaluatiemoment kunnen Winkel in Ambitie de afspraken en nagestreefde output bijstellen en vastleggen.
f. Is meerwerk niet vooraf overeengekomen, dan rekent Winkel in Ambitie voor het meerwerk met een redelijk tarief, dat overeenkomt met de wel overeengekomen afspraken rondom de rest van de dienst.
g. Als een overeenkomst langer dan een jaar doorloopt, is Winkel in Ambitie gerechtigd de afgesproken tarieven in redelijkheid te verhogen conform het CBS indexcijfer “Contractuele loonkosten,  commerciële dienstverlening”, zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl.
h. De offerte, de kernovereenkomst, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

3. Overmacht

a. Bij tijdelijke overmacht komt Winkel in Ambitie de overeengekomen verplichtingen zo goed mogelijk na.
b. Opdrachtgever en Winkel in Ambitie kunnen na overmacht de afspraken beiden herzien.
c. Winkel in Ambitie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

4. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

a. Winkel in Ambitie en opdrachtgever gaan uiterst vertrouwelijk met de wederzijds gekregen informatie om, tenzij de informatie al openbaar is of moet worden gemaakt.
b. Opdrachtgever geeft Winkel in Ambitie toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat Winkel in Ambitie geen vertrouwelijke informatie openbaart.
c. Winkel in Ambitie gaat daarnaast zeer vertrouwelijk om met persoonsgegevens van opdrachtgever en/of deelnemer en gebruikt deze alleen als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij (en alleen voor zover) dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Winkel in Ambitie verstrekt naast deze algemene voorwaarden nog een uitgebreide, aparte privacyverklaring.

5. Beperking aansprakelijkheid

a. Winkel in Ambitie is alleen aansprakelijk voor directe schade aan opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van Winkel in Ambitie.
b. Winkel in Ambitie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
c. Winkel in Ambitie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
d. Winkel in Ambitie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
e. De totale aansprakelijkheid van Winkel in Ambitie omvat maximaal het laagste van deze twee bedragen:
* het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Winkel in Ambitie uitkeert plus het eigen risico;
* het bedrag dat voor de lopende opdracht of het lopende kalenderjaar is overeengekomen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

a. Winkel in Ambitie heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door Winkel in Ambitie ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever mag deze werken niet zonder toestemming van Winkel in Ambitie bewerken, verveelvoudigen of openbaar maken.
b. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve gebruiksrecht van opgeleverde werken.

7. Betaling

a. Winkel in Ambitie kan vooruitbetaling van een deel van een dienst of een factuurbedrag verlangen.
b. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt Winkel in Ambitie 15% van de openstaande factuur als incassokosten extra in rekening, met een minimum van EUR 40,00. Als opdrachtgever daarna in verzuim raakt, rekent Winkel in Ambitie daarnaast juridische en proceskosten.
c. Niet tijdige betaling geeft Winkel in Ambitie het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en/of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.

8. Annuleren

Als opdrachtgever of een deelnemer een reeds geplande dienst annuleert, betaalt opdrachtgever het volgende percentage van het overeengekomen bedrag:

  • bij annulering tot twee weken voor aanvang uitvoering: 0%
  • bij annulering vanaf 2 weken tot 48 uur voor aanvang uitvoering: 50%
  • bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang uitvoering: 100%

9. Klachten en toepasselijk recht

a. Een dienst van Winkel in Ambitie is persoonsgebonden en hoeft niet perse voor anderen op dezelfde wijze te werken. Omdat het een inspanningsovereenkomst betreft en Winkel in Ambitie niet kan nagaan in hoeverre opdrachtgever of deelnemer adviezen en/of instructies opvolgt (of in hoeverre andere factoren van invloed zijn op de het resultaat bij opdrachtgever of deelnemer),  kan Winkel in Ambitie hierover geen garantie afgeven. Wel kan Winkel in Ambitie gehouden worden aan het leveren van een kwaliteit die van een deskundige op het gebied van de geleverde diensten redelijkerwijze mag worden verwacht, op het niveau van het Noloc (www.noloc.nl), waarbij Winkel in Ambitie is aangesloten.
b. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan Winkel in Ambitie te worden gemeld, daarna wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
c. Opdrachtgever dient Winkel in Ambitie een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen. 
d. Het melden van klachten schort een eventuele betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
e. Het geheel van afspraken met Winkel in Ambitie valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.