Privacy verklaring

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Winkel in Ambitie, gevestigd te Pijnacker, KvK-nr. 56447072.

Contactgegevens

Winkel in Ambitie
Kerkweg 42
2641GE PIJNACKER

E-mailadres: vera@winkelinambitie.nl
Telefoonnummer: 06-54615704

Welke gegevens?

Winkel in Ambitie verwerkt, indien noodzakelijk, de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens van opdrachtgever of van overige betrokken personen die op eigen initiatief aan Winkel in Ambitie zijn verstrekt, ten behoeve van de hieronder vermelde doelen:

 • roepnaam, voornamen, voorletters
 • achternaam inclusief voorvoegsels
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • BSN
 • identiteitsbewijs (kopie)
 • burgerlijke staat
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • gegevens over surfgedrag op de website

Met welk doel?

Winkel in Ambitie verwerkt persoonsgegevens voor deze doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeengekomen overeenkomst;
 • communicatie met de opdrachtgevers en deelnemers
 • (als gevolg daarvan) het zo goed mogelijk begeleiden van opdrachtgevers en deelnemers
 • het inschakelen en instrueren van derden;
 • het factureren van geleverde diensten en producten;
 • doorgeven van wijzigingen van diensten en/of producten;
 • het versturen van bestellingen;
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • het voorkomen van fraude;
 • verbeteren van de website.

Op welke AVG-grondslag?

Winkel in Ambitie verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden zoals omschreven in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Geautomatiseerde besluitvorming

Winkel in Ambitie werkt NIET met op basis van geautomatiseerde verwerkingen genomen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Winkel in Ambitie) tussen zit.

Hoe lang?

Winkel in Ambitie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden of wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Winkel in Ambitie verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Winkel in Ambitie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Winkel in Ambitie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van een computer, tablet of smartphone.

Winkel in Ambitie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan de website hebben wij al geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Men kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Waar heeft een betrokkene, recht op?

Met betrekking tot persoonsgegevens heeft een betrokkene recht op:

 • informatie, inzage, correctie, aanvulling
 • verwijdering, afscherming, beperking, verzet
 • overdraagbaarheid
 • intrekking van eerder gegeven toestemming

Naleving van dit recht kan worden verzocht via vera@winkelinambitie.nl, waarna binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek nader bericht van Winkel in Ambitie zal volgen. Let wel: er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Winkel in Ambitie aan een verzoek van een betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven vanwege de geheimhoudingsplicht en/of wettelijke bewaartermijnen.

Tot slot heeft men het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Winkel in Ambitie bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Winkel in Ambitie hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Winkel in Ambitie gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Winkel in Ambitie in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Aanpassen van deze privacy-verklaring

Deze privacy-verklaring is opgesteld in juli 2019. Winkel in Ambitie heeft het recht de inhoud van deze privacy-verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.